Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Godziny pracy

Pedagog specjalny:

mgr Magdalena Kurczewska 

Poniedziałek   10.15 - 15.15
Środa   7.45 -11.45

Psycholog:

mgr Barbara Jagiełło – Szczygieł 

Poniedziałek 10.00- 10.30, 12.00-14.00 
Wtorek 11.00-12.00 
Środa 10.30-11.00, 12.00-14.00 
Piątek 11.30-13.30

Logopeda:

mgr Monika Janas – Faron

Wtorek 8.00 - 14.00
Środa  8.00 - 14.00
 

 

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O DZIECKU OBOWIĄZUJĄCA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 9 IM. JANA BRZECHWY W CHRZANOWIE

I.    Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 2. Statut Przedszkola.

II.    II. Postanowienia ogólne

 1. Opinia o dziecku w Samorządowym Przedszkolu Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie wydawana jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, sądu rodzinnego oraz innych instytucji, których zakres działania uprawnia do wnioskowania o wydanie dokumentu.
 2. Wzór wniosku o wydanie opinii dostępny jest u nauczycieli grup oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Wypełniony wniosek należy złożyć u dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy.
 4. Opinię przygotowuje koordynator zespołu do spraw pomocy- psychologiczno pedagogicznej, nauczyciele grupy do której dziecko uczęszcza, a także w zależności od potrzeby – inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
 5. Opinia zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w sferze poznawczej, ruchowej, emocjonalnej, społecznej, frekwencji i współpracy z rodzicami.
 6. W opinii umieszczane są tylko te informacje, które znajdują potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli, specjalistów i dyrektora.
 7. Opinia nie zawiera diagnozy końcowej.
 8. Opinię na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wydaje się nie częściej niż raz na 5 miesięcy.
 9. W przypadku istotnych zmian w zachowaniu dziecka dopuszcza się możliwość wydania opinii uzupełniającej również przed upływem terminu wskazanego powyżej.
 10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych osoby/ instytucji, której opinia ma być przez niego przedłożona.
 11. Opinię przygotowuje się w terminie 14 dni od złożenia w przedszkolu pisemnego wniosku o jej sporządzenie.
 12. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisami osób sporządzających opinię oraz podpisem dyrektora przedszkola. Opinia opatrzona jest pieczątką przedszkola.
 13. Oryginały opinii wydaje się rodzicowi/opiekunowi prawnemu za potwierdzeniem na kopii wydania dokumentu.
 14. Opinie sporządzone na wniosek sądu rodzinnego lub innych instytucji uprawnionych do wnioskowania o nie, wysyłane są bezpośrednio do tych organów.
 15. Kopię wydanej opinii przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.


Załącznik: Wzór wniosku o wydanie opinii