Koncepcja pracy przedszkola
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

CZYTAJ WIĘCEJ

 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2023/2028:

♦  Wychowanie i edukacja przygotowaniem do sprostania wyzwaniom przyszłości poprzez proces definiowania, kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

♦  Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowania Dziecka, a Przedszkole pełni bardzo ważną rolę wspomagającą.

♦  Relacje Rodzice – Nauczyciele oparte są na dialogu wzmacnianym poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z Radą Rodziców.

Każdy człowiek, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym, powinien rozwijać najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi, gdyż wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych jest już realizowany w wychowaniu przedszkolnym i trwa przez całe życie.

Wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturowa.

 

PROGRAMY, PROJEKTY I INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

⇒ PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "DAR ZABAWY"

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie.

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

Korzyści dla dziecka wynikające z zastosowania pedagogiki Froebla:

 • Rozwijanie wyobraźni
 • Ciekawość świata
 • Uczenie wszechstronnego myślenia
 • Ćwiczenie precyzji ruchu
 • Uczenie komunikacji
 • Uczenie negocjacji i kompromisu
 • Doskonalenie widzenia przestrzennego
 • Ćwiczenie koncentracji
 • Rozwijanie zabawy symbolicznej
 • Doskonalenie umiejętność organizacji czasu i przestrzeni
 • Rozwijanie pomysłowości
 • Edukacja
 • Pobudzanie aktywności
 • Uczy swobodnego działania i ekspresji
 • Zaangażowanie w pracę i zabawę
 • Podniesienie pewności siebie
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
 • Rozwijanie umiejętności współtworzenia nowego
 • Zajęcia bez monotonii
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Konstruowanie według własnych pomysłów
 • Pedagogika „ku dziecku”
 • Możliwość samorealizacji
 • Pobudzanie i motywowanie dziecka
 • Integracja grupy
 • Poznawanie świata przez doświadczenie
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Ciekawe zajęcia
 • Możliwość eksperymentowania
 • Możliwość nauki przez zabawę
 • Rozwijanie małej motoryki
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Podążanie za dzieckiem
 • Nietłumienie spontaniczności
 • Rozwijanie potencjału artystycznego
 • Każde dziecko ma genialny pomysł
 • Uczenie współpracy= większy szacunek dla siebie i innych
 • Uczenie cierpliwości.

 

⇒ MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "DWUJĘZYCZNE DZIECI" / "BILINGUAL FUTURE"

Czytaj więcej

 

 

 

 

⇒ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 

⇒ PROJEKT "ZDROWE DZIECI"

Projekt zakłada promocję zdrowego stylu życia, w szczególności poprawę jakości żywienia dzieci i wzrost aktywności fizycznej zgodnie z zasadą, że łatwiej jest wdrażać od dziecka dobre nawyki, niż wypleniać w przyszłości te już zakorzenione.

Projekt Ministerstwa Zdrowia finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 dla obszaru programowego „Zdrowie” w ramach projektu predefiniowanego nr 2, pt. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”.

⇒ PROJEKT "UNIWERSYTET MAŁEGO SPORTOWCA"

Uniwersytet Małego Sportowca to projekt zajęć sportowych skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Główną ideą jest wszechstronny rozwój fizyczny i mentalny dzieci z uwzględnieniem wielu dyscyplin sportowych. Zajęcia są tak skonstruowane, że wiele zadań oraz misji trzeba rozwiązać wspólnie, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na aspekt społeczny dzieci. Uprawianie sportu niesie za sobą wiele korzyści, szczególnie tych zdrowotnych. Zajęcia poprawiają ogólny stan zdrowia, a dzieci dostrzegają jak sport może być ważny w życiu każdego człowieka.

 

⇒ PROJEKT "PRZEDSZKOLE BEZ RYWALIZACJI"

 

 

 

⇒ PROJEKT "RODZINNE CZYTANIE"

 

      

 

 

 

 

 

⇒ PROJEKT "CZWARTKOWE POGADUCHY RODZICIELSKO - NAUCZYCIELSKIE"

 

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA "W KOLOROWYM ŚWIECIE MUZYKI"

Adresatami innowacji są dzieci w wieku 3 i 4 lat uczęszczające do przedszkola, należące do grupy I „Muchomorki”. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/23 (z wyłączeniem okresów adaptacji oraz zakończenia roku) z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Innowacja ta bowiem, podobnie jak program wychowania przedszkolnego, bazuje na tematach bliskich dzieciom, powiązanych ze światem przyrody i porami roku. Zajęcia innowacyjne stanowią element wybranych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja innowacji polega na wplataniu aktywności związanych z muzyką – zwłaszcza klasyczną (m.in. aktywnego słuchania muzyki, improwizacji muzycznych, muzogramów, zabaw z gumą sensoryczną, bumbum rurkami itp.) do codziennej pracy  i powiązanych z aktualnymi tematami zajęć oraz świętami nietypowymi (np. jesień, pogoda, dzień kota, ...). Na zajęciach wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne z bogatego zbioru prywatnego m.in. kolorowe dzwonki naciskowe, muzogramy, bumbum rurki, guma sensoryczna, dzwonki na sztabkach -  co z pewnością wzmacnia motywację zadaniową dzieci i przyczynia się do osiągania zamierzonych celów, a także metody pracy, w których aktywną stroną są uczniowie m.in.: aktywne słuchanie muzyki, gra na instrumentach.

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH "WSPÓLNA PRZYGODA"

Zajęcia w kilku osobowej grupie mające na celu rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych dzieci.

W czasie zajęć dzieci uczą się:

 • jak reagować adekwatnie do sytuacji,
 • jak w akceptowalny społecznie sposób radzić sobie z trudnymi emocjami,
 • jak nawiązywać bezpieczne relacje.

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA "JEMY UWAŻNIE I ZDROWO"

 Obserwując tryb życia ludzi i opierając się na wynikach badań naukowych nie da się ukryć faktu, iż coraz większa liczba ludności cierpi z powodu problemów z odżywianiem. Otyłość dopada coraz szerszą rzeszę młodych ludzi i dzieci. Innym coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest wybiórczość pokarmowa. Okres wieku przedszkolnego to czas, w którym kształtują się nawyki i przyzwyczajenia. Dlatego tak ważne jest, aby zaszczepić w młodym człowieku pozytywne wzorce. Sposób żywienia wpływa na funkcjonowanie człowieka, jego rozwój fizyczny, intelektualny, szybkość przyswajania wiedzy, uczenia się.

Innowatorstwo innowacji polega na tym, że oprócz dotychczasowej edukacji żywieniowej skupiamy się także na nauce dzieci i ich rodziców jak rozróżniać sygnały płynące z ciała( odczucie głodu i sytości) oraz zwiększyć wrażliwość na wrażenia związane z jedzeniem. W realizacji innowacji wykorzystujemy wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania pod kątem wartości odżywczych ale także korzystamy z technik uważności, relaksacji.

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ELEMENTY LEŚNEGO PRZEDSZKOLA"

Cele ogólne innowacji pedagogicznej

 •     Zapoznanie dziecka z rytmem i życiem natury.
 •     Rozwój zdolności motorycznych, wrażliwości polisensorycznych, pomysłowości  i umiejętności obserwacji, samodyscypliny i współpracy.
 •     Kształtowanie u dziecka świadomości swego ciała poprzez zagwarantowanie mu swobody aktywności.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej

 • Rozwój fizyczny: dobry rozwój motoryki, mniejszą liczbę przedszkolaków z wadami postawy i wzroku oraz wyższą odporność dzieci.
 • Rozwój psychiczny: wyższe zdolności dzieci w logicznym przewidywaniu skutków swoich działań, dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych obserwowanych zjawisk, wykazywanie zdolności koncentracji, lepiej rozwiniętą zdolność oceny ryzyka w otoczeniu.
 • Rozwój społeczny: rozwijanie zdolności komunikacyjnych, empatii, rozwiązywaniu problemów, wytrwałości w wykonywaniu zadań, współdziałaniu, nawiązywaniu przyjaźni.

Opis innowacji pedagogicznej

Większa ilość czasu prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym- Ogrodzie Doświadczeń Pana Jana, wycieczki, spacery do lasu, na łąkę. Stworzenie kącików w ogrodzie przedszkolnym typu błotna kuchnia, tablica, gry chodnikowe, ścieżka sensoryczna. Organizowanie pikników, zabaw badawczych, podchodów. Współpraca nadleśnictwem. Używanie materiału przyrodniczego podczas zajęć edukacyjnych. Obchody Dnia Drzewa 10 października.

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA "EDUKACJA ŻYWIENIOWO - KULINARNA W PRZEDSZKOLU"

Cele ogólne innowacji pedagogicznej

 •     Rozwijanie zainteresowań żywieniowo-kulinarnymi.
 •     Kształtowanie właściwych postaw i nawyków żywieniowych oraz umiejętności, które pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka.
 •     Rozbudzanie potrzeby dbania o własne zdrowie i odpowiedzialności za zdrowie najbliższych.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej

 •     Posiadanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
 •     Poprawienie żywienia dzieci.
 •     Wspólne gotowanie może korzystnie wpływać na poprawę czynników psychospołecznych, w tym preferencji, nawyków i zachowań żywieniowych.  
 •     Gotowanie razem w Przedszkolu i w domu daje dużo radości, ale też wpływać może pozytywnie na zmianę nawyków żywieniowych.

Opis innowacji pedagogicznej

Większa ilość czasu prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym- Ogrodzie Doświadczeń Pana Jana, prowadzenie ogródków warzywnych, sadzenie drzew i krzewów owocowych. Prowadzenie warsztatów kulinarnych, pieczenie zdrowych ciast, przygotowywanie posiłków, kanapek, food art, kulturalne wspólne spożywanie posiłków.

⇒ INNOWACJA PEDAGOGICZNA "W ŚWIECIE SENSORYCZNYCH LITER... - POLISENSORYCZNE POZNAWANIE LITER W PRZEDSZKOLU"

Adresatami innowacji są dzieci z grupy II „Muchomorki” oraz dzieci z grupy III „Żabki” z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie , a więc dzieci 4- i 5-letnie. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/24, a autorkami innowacji są nauczycielki: Natalia Dulowska i Joanna Dulowska. Działania innowacyjne polegają na wprowadzaniu najmłodszych przedszkolaków w świat liter i pisma. Aby wzbudzić ich zainteresowanie i zachwyt światem liter poznawanie alfabetu odbywa się w sposób wielozmysłowy. Poprzez odpowiednio dobrane i zorganizowane zabawy dydaktyczne, w tym sensoryczne, dzieci odkrywają kształty wybranych znaków graficznych, a także związane z nimi zapachy, smaki i barwy. Ważnym elementem są także zabawy ruchowe służące zaspakajaniu jednej z podstawowych potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym – potrzeby ruchu. Kształtowany przy okazji słuch fonematyczny dzieci i doznawane wrażenia zmysłowe przyczyniają się do lepszego integrowania nabytej wiedzy i zapamiętania wprowadzanych, zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego liter.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024

⇒  Intensyfikacja działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przyrody oraz edukacji sportowej na wszechstronny rozwój dziecka, jako wartości w życiu człowieka

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  PRACA Z DZIECKIEMWSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających wewnętrzną motywację dziecka do twórczej aktywności, zaspokajających jego potrzeby, uczących odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w kursach nowości pedagogicznych (np. drama, pedagogika zabawy, muzykoterapia)
 • Nawiązanie współpracy z Organizacją „Uniwersytet Małego Sportowca”
 • Oddziaływania wychowawczo - dydaktyczne, budujące postawę i osobisty stosunek dzieci do przyrody. Działania skupiające  się przede wszystkim na:

- kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna przez dzieci w zjawiskach przyrodniczych,
- uwrażliwianiu na  zagrożenia cywilizacyjne, wyrządzane w przyrodzie, kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów przyrodniczych i rozwiązywania ich,
- kształtowaniu u dzieci pozytywnych cech  takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym.

 • Współtworzenie nauczycieli w obszarze kształtowania i rozwijania zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Doskonalenie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, rozwijania postawy, odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie działań wspomagających wychowawczą rolę rodziny.
 • Systematyczne śledzenie informacji o tematyce aktywnego i kreatywnego rozwoju dziecka na stornach internetowych: www.edukacja.pl, www.wychowanie.pl, www.kuratorium.pl itp.
 • Interesowanie się czasopismami skierowanymi do nauczycieli: (Wychowanie, Bliżej Przedszkola) oraz scenariuszami dla starszych i młodszych dzieci.
 • Przegląd posiadanych pomocy do prac ogrodowych, zakup nowych grabi, łopatek dla dzieci.
 • Doskonalenie warsztatu pracy pod kątem udziału w przeglądach, festiwalach itp.
 • Korzystanie z literatury fachowej.
 • Stosowanie innowacyjnych metod i technik pracy z dziećmi.
 • Promowanie aktywnego i kreatywnego trybu życia dziecka.
 • Doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Zespołem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznym działającym w przedszkolu oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i rodziców.
 • Kształcenie umiejętności zauważania niekorzystnych zjawisk w środowisku.
 • Zbliżenie dzieci do przyrody, kształtowanie właściwego i opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.
 • Rozwijanie wszystkich cech motorycznych i umiejętności ruchowych, wpływanie na wzmacnianie mięśni, stawów i kości.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej, wzbudzanie w dzieciach odpowiedzialności  i zainteresowania światem przyrody.
 • Wprowadzanie metod doświadczeń realizowanych w postaci pokazu, zabaw badawczych, a także samodzielnych czynności dziecka w warunkach naturalnych, np. na łące, w „Ogrodzie Pana Jana”, w kącikach przyrody.
 • Uwrażliwienie na  rozwój poznawczy dzieci, iż  przyroda umożliwia dziecku dostrzeganie piękna krajobrazu, doświadczania różnorodnych zjawisk, wpływu na  kształcenie się uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, sprawności mowy, myślenia.
 • Uwzględnianie w przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu, dzieciom, iż zabawa i ruch na świeżym powietrzu przyczyniają się do poprawy zdrowia, odporności na wiele chorób, sił witalnych dziecka.
 • Uświadomienie dzieciom, iż w czasie gier i zabaw ruchowych wzrasta wydolność układu ruchowego i mięśniowego, krążenia, oddychania, przemiany materii.

 

 • Włączanie rodziców w rytm życia przedszkolnego, poprzez zaproszenie ich do wspólnych zajęć, zabaw z dziećmi.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji działań wspomagających wychowawczą rolę rodziny.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania postaw wrażliwości na prawdę i dobro.
 • Współpraca Zespołu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej z rodzicami, w różnych formach (np. konsultacje, spotkania indywidualne, spotkania ze specjalistami).
 • Podnoszenie świadomości rodziców.
 • Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych (występy rodziców dla dzieci) oraz pomoc w ich organizowaniu
 • Działalność statutowa Rady Rodziców.

 

⇒ Rozwijanie w małym człowieku umiejętności społecznych i emocjonalnej rzeczywistości

DOSKONALENIE NAUCZYCIELIPRACA Z DZIECKIEMWPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w kursach nowości pedagogicznych.
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających wewnętrzną motywację dziecka do twórczej aktywności, zaspokajających jego potrzeby, uczących odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 • Utrwalenie nawyku przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku, nawet w dni niepogodne, zahartowanie na zmiany pogody i trudy pobytu w terenie.
 • Współtworzenie nauczycieli w obszarze kształtowania i rozwijania zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Doskonalenie wiedzy w zakresie edukacji, rozwijania postawy, odpowiedzialności za siebie.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie działań wspomagających wychowawczą rolę rodziny.
 • Systematyczne śledzenie informacji o tematyce aktywnego i kreatywnego rozwoju dziecka na stornach internetowych: www.edukacja.pl, www.wychowanie.pl, www.kuratorium.pl itp.
 • Interesowanie się czasopismami skierowanymi do nauczycieli: Wychowanie, Bliżej Przedszkola) oraz scenariuszami dla starszych i młodszych dzieci.
 • Doskonalenie warsztatu pracy pod kątem udziału w przeglądach, festiwalach itp.
 • Korzystanie z literatury fachowej.
 • Stosowanie innowacyjnych metod i technik pracy z dziećmi.
 • Promowanie aktywnego i kreatywnego trybu życia dziecka.
 • Doskonalenie nauczycieli poprzez udział w szkoleniach.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Zespołem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznym działającym w przedszkolu oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i rodziców.

 

 • Kształtowanie stosunku emocjonalnego do  zjawisk w otaczającym środowisku.
 • Wyrabianie nawyków zdrowotno-kulturalnych;
 • Rozbudzanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem i rozwojem.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do osób starszych, kalekich i chorych.
 • Uwzględnienie w przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu treści wychowania do wrażliwości naprawdę i dobro.
 • Kształtowanie postaw szlachetności patriotycznych, dbałości o zdrowie i odpowiedzialności za środowisko.
 • Prowadzenie kącików przyrodniczych w salach.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Udział dzieci w zajęciach bibliotecznych.
 • Udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
 • Udział dzieci w spacerach do lasu oraz innych wycieczkach przyrodniczych.
 • Spotkania dzieci z osobami mającymi wpływ na kształtowanie postawy małego człowieka.

 

 • Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji działań wspomagających wychowawczą rolę rodziny.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania postaw wrażliwości na prawdę i dobro.
 • Współpraca Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z rodzicami, w różnych formach (np. konsultacje, spotkania indywidualne, spotkania ze specjalistami).
 • Podnoszenie świadomości rodziców.
 • Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych (występy rodziców dla dzieci) oraz pomoc w ich organizowaniu.
 • Działalność statutowa Rady Rodziców.