Zeasip logo szkoly BWPrzedszkole Samorządowe Nr 9

Im. Jana Brzechwy

w Chrzanowie

 

 

godlo_polski.svg

 

 

—————————————————————————————————–

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

dostępne są w zakładce „KORONAWIRUS”

 

 

——————————————————————————————————-

 

Zapisy do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie ul. Pogorska 8 c

Dyrektor szkoły informuje, że:

 • trwają zapisy do klasy I dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • wyłącznie w terminie od 15 do 26 lutego można składać wnioski dla kandydatów do oddziału sportowego również spoza obwodu,
 • od 15 marca do 12 kwietnia kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą składać wnioski o przyjęcie do oddziału ogólnego i integracyjnego.

Szczegóły rekrutacji na stronie: https://sp8chrzanow.edupage.org/

 

——————————————————————————————————-

 

UWAGA RODZICE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Szarych Szeregów w Chrzanowie ogłasza nabór do oddziału sportowego klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022:

Od 15 lutego do 25 lutego2021r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie   do oddziału sportowego klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci  z obwodu oraz spoza obwodu szkoły.

W dniach 03 marca o godz. 16.30 oraz 08 marca o godz. 16.30 przeprowadzone zostaną próby sprawnościowe dla kandydatów starających się o przyjęcie do oddziału sportowego klasy pierwszej.

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wymienionych wyżej dniach, ostateczny termin przeprowadzenia testu będzie 10 marca o godz. 16.30.

Testy odbędą się w reżimie sanitarnym – obowiązują maseczki.

12 marca 2021r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy pozytywnie przeszli próby sprawności fizycznej, zgodnie z regulaminem rekrutacji do oddziałów sportowych.

Od 15 marca do 25 marca 2021r. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów, w tym:

 • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego klasy pierwszej,
 • zgody rodziców do uczęszczania dziecka do oddziału sportowego,
 • oświadczenia o wyborze dyscypliny,
 • oświadczenie lekarza o dobrym stanie zdrowia kandydata (zaświadczenie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu)

26 marca 2021r. podanie przez Komisję do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Od 26 marca do 31 marca 2021r. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia kandydata.

1 kwietnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do oddziału sportowego klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie szkoły, można też odebrać z portierni szkoły.

 

 

 

————————————————————————————————————-

 

Witamy!

„Wychowanie i edukacja przygotowuje do sprostania wyzwaniom przyszłości.”

„Wszystko zaczyna się od przedszkola.”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2018/2023:

♦  Wychowanie i edukacja przygotowaniem do sprostania wyzwaniom przyszłości poprzez proces definiowania, kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

♦  Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowania Dziecka, a Przedszkole pełni bardzo ważną rolę wspomagającą.

♦  Relacje Rodzice – Nauczyciele oparte są na dialogu wzmacnianym poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z Radą Rodziców.

Każdy człowiek, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym, powinien rozwijać najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi, gdyż wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych jest już realizowany w wychowaniu przedszkolnym i trwa przez całe życie.

Wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturowa.

 

 

Korzyści dla dziecka wynikające z zastosowania pedagogiki Froebla:

 • Rozwijanie wyobraźni
 • Ciekawość świata
 • Uczenie wszechstronnego myślenia
 • Ćwiczenie precyzji ruchu
 • Uczenie komunikacji
 • Uczenie negocjacji i kompromisu
 • Doskonalenie widzenia przestrzennego
 • Ćwiczenie koncentracji
 • Rozwijanie zabawy symbolicznej
 • Doskonalenie umiejętność organizacji czasu i przestrzeni
 • Rozwijanie pomysłowości
 • Edukacja
 • Pobudzanie aktywności
 • Uczy swobodnego działania i ekspresji
 • Zaangażowanie w pracę i zabawę
 • Podniesienie pewności siebie
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
 • Rozwijanie umiejętności współtworzenia nowego
 • Zajęcia bez monotonii
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Konstruowanie według własnych pomysłów
 • Pedagogika „ku dziecku”
 • Możliwość samorealizacji
 • Pobudzanie i motywowanie dziecka
 • Integracja grupy
 • Poznawanie świata przez doświadczenie
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Ciekawe zajęcia
 • Możliwość eksperymentowania
 • Możliwość nauki przez zabawę
 • Rozwijanie małej motoryki
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Podążanie za dzieckiem
 • Nietłumienie spontaniczności
 • Rozwijanie potencjału artystycznego
 • Każde dziecko ma genialny pomysł
 • Uczenie współpracy= większy szacunek dla siebie i innych
 • Uczenie cierpliwości.

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie, ul. Brzezina 14, 32-500 Chrzanów.

2) Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e.palubska@ewartbhp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,
 • Urząd Gminy Chrzanów,
 • Kuratorium Oświaty,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
 • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

———————————————————————————————

 

 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH

W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

WRZESIEŃ

 

 

 

3.09 – Dzień Wieżowców

8.09 – Dzień Marzyciela

9.09 – Dzień Urody

15.09 – Dzień Kropki

16.09 – Dzień Bluesa,

             Dzień Maszynisty

20.09 – Dzień Przedszkolaka

22.09 – Dzień bez Samochodu,

             Dzień Nosorożca

23.09 – Powitanie Jesieni

24.09 – Dzień Morza

25.09 – Dzień Budowlańca

30.09 – Dzień Chłopaka

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

1.10 – Dzień Ptaków,

           Dzień Muzyki,

           Dzień Osób Starszych

2.10 – Dzień Uśmiechu

           Dzień Anioła Stróża

10.10 – Dzień Drzewa,

             Dzień Owsianki,

             Dzień Gier Planszowych

14.10 – Dzień Nauczyciela

15.10 – Dzień Mycia Rąk

16.10 – Dzień Chleba

20.10 – Dzień Szefa Kuchni

21.10 – Dzień bez Skarpetek

30.10 – Dzień Spódnicy

 

LISTOPAD  

5.11 – Dzień Postaci z Bajek

9.11 – Dzień Wynalazcy

10.11 – Dzień Jeża

13.11 – Dzień Placków Ziemniaczanych

16.11 – Dzień Tolerancji

20.11 – Dzień Praw Dziecka

24.11 – Katarzynki

             Dzień Buraka

25.11 – Dzień Kolejarza

             Dzień Tramwajarza

             Dzień Pluszowego Misia

 

 

GRUDZIEŃ

 

3.12 – Dzień Majsterkowicza

4.12 – Dzień Górnika

6.12 – Mikołajki

10.12 – Dzień Praw Człowieka

             Dzień Futbolu

12.12 – Dzień Guzika

14.12 – Dzień Małpy

15.12 – Dzień Herbaty

22.12 – Powitanie Zimy

 

STYCZEŃ  

5.01- Dzień Bitej Śmietany

13.01 – Dzień Koszuli

14.01 – Dzień Osób Nieśmiałych

18.01 – Dzień Bałwana

             Dzień Kubusia Puchatka

19.01 – Dzień Popcornu

21.01 – Dzień Babci

22.01 – Dzień Dziadka

23.01 – Dzień Sekretarki i Asystentki

29.01 – Dzień Składanek i Łamigłówek,

              Dzień Puzzli

 

LUTY  

1.02 – Dzień Gumy do żucia

2.02 – Dzień Świstaka

            Dzień Handlowca

3.02 – Dzień Cista Marchewkowego

9.02 – Dzień Pizzy

11.02 – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

16.02 – Ostatki

17.02 – Dzień Kota

18.02 – Dzień Baterii

26.02 – Dzień Dinozaura

 

MARZEC  

1.03 – Dzień Piegów

2.03 – Dzień Staroci

3.03 – Dzień Pisarzy

5.03 – Dzień Dentysty

8.03 – Dzień Kobiet

9.03 – Dzień Didżeja

10.03 – Dzień Mężczyzn

12.03 – Dzień Matematyki

15.03 – Dzień Piekarzy i Cukierników

16.03 – Dzień Pandy

17.03 – Dzień Windy

18.03 – Dzień Mózgu

25.03 – Dzień Gofra

              Dzień Foki

26.03 – Dzień Szpinaku

30.03 – Dzień Muffinka

31.03 – Dzień Budyniu

 

KWIECIEŃ  

1.04 – Dzień Klauna

            Prima Aprilis

2.04 – Dzień Książki dla Dzieci

6.04 – Dzień Sportu

7.04 – Dzień Zdrowia

            Dzień Bobrów

9. 04 – Dzień Gołębia

12.04 – Dzień Chomika

14.04 – Dzień patrzenia w niebo

15.04 – Dzień Sztuki

19.04 – Dzień Czosnku

22.04 – Dzień Ziemi

23.04 – Dzień Języka Angielskiego

27.04 – Dzień Weterynarza

29.04 – Dzień Tańca

30.04 – Dzień Koni

 

MAJ  

4.05 – Dzień Strażaka

            Dzień Garncarza

            Dzień Kominiarza

6.05 – Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

12.05 – Dzień Pielęgniarek

18.05 – Dzień Muzeów

19.05 – Dzień Bliźniąt

21.05 – Dzień Kosmosu

24.05 – Dzień Ślimaka

25.05 – Dzień Królewny

26.05 – Dzień Matki

31.05 – Dzień Bociana Białego

 

CZERWIEC  

01.06 – Dzień Dziecka

04.06 – Dzień Drukarza

08.06 – Dzień Oceanów

14.06 – Dzień Żonglerki

15.06 – Dzień Wiatru

21.06 – Dzień Deskorolki,

             Dzień Żyrafy

22.06 – Dzień Powitania Lata

23.06 – Dzień Ojca

25.06 – Dzień Marynarza

              Dzień Smerfa

30.06 – Dzień Motyla Kapustnika