KORONAWIRUS

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 9 IM. JANA BRZECHWY

W CHRZANOWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

I. Organizacja pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemiologicznego

 1. Grupa wraz z nauczycielami przebywa w wyznaczonej, jednej sali.
 2. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli w miarę możliwości organizacyjnych ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Podczas organizacji pracy w poszczególnych grupach uwzględnia się każdorazowo aktualne wytyczne GIS.
 5. Obecnie obowiązujące wytyczne wskazują, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić 15 m2 . W przypadku większej liczby dzieci niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
 • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5m2 , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
 • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,00 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.
 1. W miarę możliwości organizacyjnych dyrektor zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy na dworze).
 2. W sali, w której przebywa dziecko nie może być zabawek i przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 3. W salach zabaw organizuje się dwie strefy przeznaczone na zabawki: strefę czystą – miejsce na zabawki zdezynfekowane, przeznaczone do zabawy dzieci i strefę brudną – miejsce na zabawki odkładane przez dzieci po skończonej zabawie przeznaczone do dezynfekcji i kwarantanny.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. W przedszkolu w okresie pandemii nie prowadzi się profilaktyki mycia zębów.
 7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzic wypełnia stosowne oświadczenie – załącznik nr 4.
 9. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu będzie ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (w szczególności osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 10. W przedszkolu zapewniona jest szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.
 11. Przy wejściu dzieciom i pracownikom mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym.
 12. Pomiaru dokona wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 13. Dezynfekcja termometru będzie przeprowadzona po każdorazowym jego użyciu w danej grupie.
 14. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażają na piśmie zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 15. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka decyzją dyrektora związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa innych dzieci i pracowników dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.
 16. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 17. Dzieci będą przebywać w miarę możliwości pogodowych na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Mogą również wyjść na pobliskie tereny spacerowe poza teren przedszkola przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 18. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 19. Plac zabaw i ogród przedszkolny jest zamknięty dla rodziców/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 20. Wszystkie sprawy zgłaszane przez osoby trzecie dotyczące organizacji pracy przedszkola realizowane są telefonicznie lub mailowo lub poprzez inne komunikatory.
 21. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 22. W przedszkolu wprowadzono procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 metry.
 2. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola oraz zakrywaniu ust i nosa.
 3. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod opieką przedszkola.
 4. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 2. Rodzic/opiekun składa przed przyjściem dziecka do przedszkola stosowne oświadczenie – załącznik nr 4.
 3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przekazać pracownikowi kartę do elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, która jest umieszczona przez pracownika w podpisanej kopercie. Pracownik ewidencjonuje czas pobytu dziecka w przedszkolu przez przyłożenie karty do czytnika podczas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
 4. Pracownik przedszkola w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka a następnie pomaga mu w rozebraniu odzieży wierzchniej. W sytuacji, gdy temperatura jest podwyższona dziecko nie zostaje wpuszczone do przedszkola.
 5. W przypadku podwyższonej temperatury ciała dziecka lub wystąpienia objawów chorobowych w czasie przebywania dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami dziecka i informuje o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 6. Pracownik zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki każdorazowo dezynfekuje ręce przed przyjęciem kolejnego dziecka do przedszkola.
 7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 9. Opuszczając salę zabaw dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun/osoba upoważniona do odbioru dziecka oczekuje przy wejściu do budynku.
 11. W sytuacji konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola później i odbioru wcześniej niż w zadeklarowanym czasie rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić telefonicznie o tym fakcie.

III. Zasady komunikacji wewnętrznej rodziców i pracowników

 1. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym, że nauczyciel lub dyrektor przedszkola w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
 2. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji miedzy personelem. Polega ona na tym, że pracownicy komunikują się miedzy sobą telefonicznie lub w szczególnych przypadkach bezpośrednio
 • bezpośrednio – z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk,);
 • telefonicznie – za zgodą pracownika na wykorzystanie telefonu prywatnego do realizacji zadań służbowych w trakcie przebywania na terenie przedszkola, zgody znajdują się w segregatorze RODO.
 1. Na terenie szatni przedszkolnej będzie znajdował się pracownik, wyposażony w jednorazowe rękawiczki, z osłoniętymi ustami i nosem, który będzie odbierał dzieci od rodziców przy drzwiach wejściowych, pomagał w ubieraniu/rozbieraniu w szatni przedszkolnej, zaprowadzał dzieci do sali przedszkolnej, jak również będzie odpowiedzialny za dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, poręczy, włączników itp.
 2. W sali przedszkolnej wraz z nauczycielem będzie znajdował się jeden pracownik obsługi z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m. W przypadku konieczności opuszczenia sali jednego z nich– osoby te w razie potrzeby będą kontaktowały się ze sobą telefonicznie.
 3. Pracownicy po wejściu na teren Przedszkola zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego udania się najkrótszą drogą dojścia do szatni personelu w celu zmiany odzieży, a następnie unikając zgromadzeń i skupisk ludzi zachowując bezpieczną odległość na stanowisko pracy.
 4. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względów technologicznych nie ma możliwości zachowania ww. odległości przełożony pracownika powinien podjęć odpowiednie środki, w tym organizacyjno-techniczne, zapewniające bezpieczeństwo podległych pracowników.
 5. Pracownicy po skończonej pracy zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego udania się najkrótszą drogą do szatni w celu zmiany odzieży oraz unikając zgromadzeń i skupisk ludzi zachowując bezpieczną odległość wychodzą z przedszkola.
 6. Pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi zabrania się wchodzenia na teren bloku żywieniowego.

IV. Funkcjonowanie żywienia zbiorowego

Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.

 1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 2. Pracownicy kuchni oraz intendent:
  • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  • dostawca pozostawia towar na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu; intendent odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną; rozpakowuje na zewnątrz dostarczony towar, przekłada do własnych pojemników i wnosi do  przedszkola; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni lub intendent myje/dezynfekuje opakowanie;
  • przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans między sobą, zgodny z  obowiązującymi przepisami;
  • po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty dostępnymi środkami;
  • myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 ° C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
  • posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu z nauczycielami i woźnymi pomagającymi opiekować się dziećmi;
  • posiłki dla dzieci odbierane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania posiłków;
  • dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach przy zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności;
  • posiłki są dostarczane do grupy przez woźne pomagające opiekować się dziećmi;
  • posiłki podają dzieciom woźne pomagające opiekować się nimi.

V. Obowiązki pracowników przedszkola

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:

 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych;
 2. stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust podczas kaszlu, kichanie w zgięty łokieć);
 3. unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 4. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 5. unikania witania się przez podanie dłoni lub innego rodzaju uścisków, objęć;
 • dezynfekować ręce niezwłocznie przy wejściu do budynku placówki;
 • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 m.
 1. Nauczyciele i pozostali pracownicy opiekujący się dziećmi powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, a także fartuch z długim rękawem (podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 2. Pracownik kuchni, intendent i robotnik gospodarczy nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami, opiekunami dzieci.
 3. W przedszkolu jest wyznaczone miejsce, w którym pracownik codziennie może zmienić garderobę, w której przyszedł do pracy na tę w której pracuje. Brudną odzież pracownik codziennie po skończonej pracy zabiera do prania.

Dyrektor:

 • w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy na dworze);
 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka bądź pracownika;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci;
 • zgoda i opinia, o których mowa powyżej, mogą być wydane dyrektorowi ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,  w takim przypadku treść zgody lub opinii dyrektor utrwala w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób;
 • zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy lub całego przedszkola w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć;
 • zawiadamia organ sprawujący nadzór o zawieszeniu zajęć;
 • w sytuacji ograniczenia funkcjonowania przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie ze stosownym rozporządzeniem;
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny obowiązujący w przedszkolu sposób.

Nauczyciel:

 • po wejściu do sali sprawdza stan czystości pomieszczeń i karty monitoringu, dopiero po tych czynnościach może na salę przyjąć dzieci;
 • dba, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu sali;
 • niezwłocznie po przyjściu dziecka kieruje go do łazienki w celu umycia rąk;
 • odpowiada za regularne mycie rąk dzieci wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu, kontynuuje profilaktykę zdrowotną;
 • wychodzi z dziećmi do ogrodu w określonych porach, zgodnie z przyjętym harmonogramem korzystania z placu zabaw;
 • przestrzega zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;
 • dba, by w sali pozostawały urządzenia i zabawki, które łatwo można zdezynfekować;
 • kontaktuje się z rodzicami i innymi pracownikami przy pomocy telefonu, maila i innych komunikatorów wg ustaleń w grupie;
 • w trakcie pracy może stosować środki ochrony osobistej tj. maseczki bądź przyłbice oraz rękawiczki;
 • sprawuje kontrolę nad tym, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów;
 • jeżeli u dziecka stwierdzona zostanie podwyższona temperatura (od 37,5 0C) lub będzie ono przejawiać niepokojące objawy chorobowe nauczyciel odizolowuje dziecko w sali, wydzieli mu miejsce i zapewni minimum dwumetrowy odstęp od innych osób, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.

Woźna oddziałowa pomagająca opiekować się dziećmi w grupie w szczególności:

 • wykonuje na bieżąco czynności porządkowe w sali zabaw oraz innych wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach;
 • dezynfekuje toalety, powierzchnie płaskie, blaty stołów, poręcze krzeseł, oraz sprzęty, meble i zabawki, z których będą korzystać dzieci, wykonane czynności raportuje w karcie monitoringu czynności porządkowych;
 • przeprowadzając dezynfekcję przestrzega zaleceń producenta na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wydychanie oparów środków służących do dezynfekcji;
 • w maseczce i rękawiczkach dostarcza do sali posiłki, które rozkłada na uprzednio zdezynfekowanych stolikach;
 • dba o ciągły dostęp do czystych kubków na wodę, nalewa dzieciom wodę;
 • wietrzy salę, w której przebywają dzieci przynajmniej co godzinę.
 • myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej;
 • przestrzega zasady, że każde dziecko ma swój leżak;
 • zachowuje zasady oddzielnego przechowywania leżaków i pościeli, tak by nie stykały się ze sobą;
 • dezynfekuje leżaki i zmienia pościel co najmniej raz w tygodniu lub zawsze w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z innym dzieckiem;
 • wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
 • wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

Pracownik wyznaczony do pracy w szatni w szczególności:

 • przy wejściu do przedszkola, w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka (w przypadku temperatury od 37,5 0C nie przyjmuje dziecka do przedszkola);
 • odbiera dziecko bez objawów chorobowych od rodziców:
  1. odbija kartę w czytniku;
  2. nadzoruje lub pomaga dziecku w rozbieraniu butów i odzieży wierzchniej;
  3. zaprowadza dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczyciela;
  4. przeprowadza dezynfekcję rąk przed przyjęciem kolejnego dziecka.
 • codziennie myje lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;
 • przynajmniej dwa razy dziennie myje  i dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);
 • przynajmniej dwa razy dziennie myje i dezynfekuje toalety dla personelu– w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
 • dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze zewnętrzne przynajmniej dwa razy dziennie;
 • wszystkie czynności mycia i dezynfekcji są raportowane na odpowiednich kartach monitoringu czynności porządkowych;
 • podczas rozchodzenia się dzieci odprowadza dziecko do szatni, a następnie do rodzica i ewidencjonuje czas wyjścia dziecka odbijając kartę.

Robotnik gospodarczy:

 • utrzymuje porządek i czystość wokół budynku przedszkola;
 • dezynfekuje i utrzymuje w czystości sprzęty i urządzenia na placu zabaw każdorazowo po zabawie każdej grupy;
 • w miarę możliwości pomaga intendentowi w rozpakowaniu dostarczanych towarów.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 • Oświadczenie dotyczące zapoznania się z procedurami oraz świadomości ryzyka zakażenia koronawirusem – Załącznik nr 3

 

———————————————————————————————————————

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 

 1. Obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie, niezależnie od formy zatrudnienia.
 2. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 4. Pracownik przedszkola, który zauważy u siebie objawy chorobowe nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i  informuje, że może być zakażony koronawirusem.
 5. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 4, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
 6. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 8. W sytuacji opisanej w pkt 7, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. Jednocześnie wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci do przedszkola.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 10. Zadania określone w pkt 9, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 11. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 12. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 13. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 14. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi
  i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.
 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejaw niepokojące objawy choroby, zostaje ono niezwłocznie odizolowane od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 16. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę i przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe, fartuch  z długim rękawem oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 17. W sytuacji opisanej w pkt 15, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 18. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 19. Zadania określone w pkt 18, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 20. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 21. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 22. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 23. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 24. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 26. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
 27. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 26, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
 28. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu oraz na stronie internetowej przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych,
  z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie przedszkola.


————————————————————————————————————-

118327009_1859034884238910_1587933727587209687_n

————————————————————————————————————-

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

 

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 • kaszel,
 • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utratę węchu o nagłym początku,
 • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

 

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

—————————————————————————————————

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

 

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

 

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

————————————————————————————————

 

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

 

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

 

————————————————————————————-

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

 

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

————————————————————————————————

 

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

 

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

 

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

 

———————————————————————————————–

 

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

 

Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego[1] niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż
w zamkniętych pomieszczeniach.

Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

 • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
 • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
 • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
 • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
 • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!
 • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej – umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

 

[1] Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

————————————————————————————————–

 

Dokumenty do pobrania / akty prawne:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1280