KORONAWIRUS

 

DYŻUR WAKACYJNY

 ROK SZKOLNY 2019/2020

1

2

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DOTYCZĄCA

REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że  w dniach od  20.07.2020r. do 07.08.2020r.  Przedszkole Samorządowe Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie będzie pełniło dyżur wakacyjny.

Rekrutacja do Przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Chrzanów.

Wnioski na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 05.06.2020r. do 15.06.2020r. do godz. 14:00 do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

Rodzice po zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 Im. Jana Brzechwy w Chrzanowie oraz niniejszą Procedurą składają do dyrektora przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami  rodziców.

Ze względu na panujący obecnie stan epidemiczny wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny  w bieżącym roku wyjątkowo składają wszyscy zainteresowani rodzice (zarówno dzieci uczęszczających  do przedszkola pełniącego dyżur, jak i dzieci z innych przedszkoli.

Druk wniosku dostępny jest poniżej.

W przypadku odwołania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125. Kolejność przyjęcia dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny zostanie dokonana na podstawie daty wpływu wniosków, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku obowiązywania stanu epidemicznego liczba miejsc w przedszkolu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego wynosi 80. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za spełnienie ustalonych poniżej kryteriów.

Ze względu na ograniczania wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej  liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i opiekuna wynoszącej 3 m2, do ustalenia  kolejności przyjęć wprowadza się następujące kryteria:

 1. KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA
 • oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko)- 10 punktów;
 • przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę:
 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
 3. w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów.
 1. KRYTERIA DODATKOWE
 • dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
  o niepełnosprawności – 2 punkty;
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 punkty;
 • dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo– 2 punkty;
 • dziecko wychowywane jest przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców– 2 punkty;
 • dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 punkty.

Do przedszkola na dyżur wakacyjny nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba objęta kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą na COVID -19 jak również dziecko, które przejawia symptomy chorobowe – Oświadczenie Rodziców – druk nr 1 dostępny poniżej.

 O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 20.06.2020r.(piątek) drogą mailową lub telefonicznie.

W czasie pracy przedszkola podczas obowiązywania stanu epidemicznego będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zabaw zostaną usunięte dywany i wszystkie niemożliwe do dezynfekcji sprzęty, ilość zabawek dostępnych dla dzieci będzie znacznie ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do przedszkola ani nie mogą wynosić wykonanych  rysunków i  prac) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu (dzieci będą odbierane/oddawane  rodzicom przy drzwiach wejściowych do przedszkola).Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do przedszkola każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Przy temperaturze od 37 0C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola (w zakładce Koronawirus). Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

W pierwszym dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego Rodzice są zobowiązani dostarczyć podpisane oświadczenie stanowiące druk nr 1.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii podczas dyżuru wakacyjnego, musicie uwzględnić, że w czasie przebywania na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

 

Agata Noszczyk

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr9

Im. Jana Brzechwy

w Chrzanowie

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedura przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019-2020

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-przedszkola-na-dyżur-wakacyjny-w-roku-szkolnym-2019-2020

Oświadczenia Rodziców-Prawnych Opiekunów

Oświadczenie Rodziców – Prawnych Opiekunów (dostarczone w 1 dniu korzystania przez dziecko z dyżuru wakacyjnego)

 

 

———————————————————————————————————————–

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że za zgodą  organu prowadzącego, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 18.05.2020r.

Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, jednak nie będą one  dłuższe od  dotychczas obowiązujących.  W tym czasie przedszkole będzie pełnić głównie funkcję opiekuńczą.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko ponownie uczęszczało do przedszkola powinni złożyć
do dnia 13 05.2020 – do godz.14.00 stosowną deklarację i oświadczenia.

Druki deklaracji  i oświadczeń są dostępne poniżej. Komplet dokumentów (druk 1,2,3) należy złożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola a w przypadku braku takich możliwości po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów, należy je  zeskanować i przesłać na adres mailowy  ps9@chrzanow.pl

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych  i przyjętych dzieci. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za spełnienie ustalonych poniżej kryteriów.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.05.2020r. drogą mailową lub telefonicznie.

Ze względu na ograniczania wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej  liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko  i opiekuna wynoszącej 3 m2, do ustalenia  kolejności  przyjęć  wprowadza się  następujące kryteria:

1. KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

 • oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko)- 10 punktów;
 • przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę:
 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
 3. w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów.

2. KRYTERIA DODATKOWE

 • dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – 2 punkty;
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 punkty;
 • dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo– 2 punkty;
 • dziecko wychowywane jest przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców– 2 punkty;
 • dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 punkty

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zabaw zostaną usunięte dywany i wszystkie niemożliwe do dezynfekcji sprzęty, ilość zabawek dostępnych dla dzieci będzie znacznie ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do przedszkola ani nie mogą wynosić wykonanych  rysunków i  prac) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu (dzieci będą odbierane/oddawane  rodzicom przy drzwiach wejściowych do przedszkola).

Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy  wejściu do przedszkola każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Przy temperaturze  od 37 0C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi  i ich przestrzegania.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 9 Im. Jana Brzechwy

Agata Noszczyk

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedura przyjmowania dzieci

druk nr 1

druk nr 2

druk nr 3

Procedury bezpieczeństwa

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem