Zeasip logo szkoly BWPrzedszkole Samorządowe Nr 9

Im. Jana Brzechwy

w Chrzanowie

 

 

godlo_polski.svg

 

 

 

 

Witamy!

„Wychowanie i edukacja przygotowuje do sprostania wyzwaniom przyszłości.”

„Wszystko zaczyna się od przedszkola.”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2018/2023:

♦  Wychowanie i edukacja przygotowaniem do sprostania wyzwaniom przyszłości poprzez proces definiowania, kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

♦  Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowania Dziecka, a Przedszkole pełni bardzo ważną rolę wspomagającą.

♦  Relacje Rodzice – Nauczyciele oparte są na dialogu wzmacnianym poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z Radą Rodziców.

Każdy człowiek, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym, powinien rozwijać najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi, gdyż wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych jest już realizowany w wychowaniu przedszkolnym i trwa przez całe życie.

Wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturowa.

 

 

Korzyści dla dziecka wynikające z zastosowania pedagogiki Froebla:

 • Rozwijanie wyobraźni
 • Ciekawość świata
 • Uczenie wszechstronnego myślenia
 • Ćwiczenie precyzji ruchu
 • Uczenie komunikacji
 • Uczenie negocjacji i kompromisu
 • Doskonalenie widzenia przestrzennego
 • Ćwiczenie koncentracji
 • Rozwijanie zabawy symbolicznej
 • Doskonalenie umiejętność organizacji czasu i przestrzeni
 • Rozwijanie pomysłowości
 • Edukacja
 • Pobudzanie aktywności
 • Uczy swobodnego działania i ekspresji
 • Zaangażowanie w pracę i zabawę
 • Podniesienie pewności siebie
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
 • Rozwijanie umiejętności współtworzenia nowego
 • Zajęcia bez monotonii
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Konstruowanie według własnych pomysłów
 • Pedagogika „ku dziecku”
 • Możliwość samorealizacji
 • Pobudzanie i motywowanie dziecka
 • Integracja grupy
 • Poznawanie świata przez doświadczenie
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Ciekawe zajęcia
 • Możliwość eksperymentowania
 • Możliwość nauki przez zabawę
 • Rozwijanie małej motoryki
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Podążanie za dzieckiem
 • Nietłumienie spontaniczności
 • Rozwijanie potencjału artystycznego
 • Każde dziecko ma genialny pomysł
 • Uczenie współpracy= większy szacunek dla siebie i innych
 • Uczenie cierpliwości.

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie, ul. Brzezina 14, 32-500 Chrzanów.

2) Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e.palubska@ewartbhp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,
 • Urząd Gminy Chrzanów,
 • Kuratorium Oświaty,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
 • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.