Zeasip logo szkoly BWPrzedszkole Samorządowe Nr 9

Im. Jana Brzechwy

w Chrzanowie

 

 

godlo_polski.svg

 

 

 

 

Witamy!

„Wychowanie i edukacja przygotowuje do sprostania wyzwaniom przyszłości.”

„Wszystko zaczyna się od przedszkola.”

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2018/2023:

♦  Wychowanie i edukacja przygotowaniem do sprostania wyzwaniom przyszłości poprzez proces definiowania, kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

♦  Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowania Dziecka, a Przedszkole pełni bardzo ważną rolę wspomagającą.

♦  Relacje Rodzice – Nauczyciele oparte są na dialogu wzmacnianym poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z Radą Rodziców.

Każdy człowiek, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym, powinien rozwijać najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi, gdyż wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych jest już realizowany w wychowaniu przedszkolnym i trwa przez całe życie.

Wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
 4. Kompetencje informatyczne.
 5. Umiejętność uczenia się.
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość.
 8. Świadomość i ekspresja kulturowa.

 

 

Korzyści dla dziecka wynikające z zastosowania pedagogiki Froebla:

 • Rozwijanie wyobraźni
 • Ciekawość świata
 • Uczenie wszechstronnego myślenia
 • Ćwiczenie precyzji ruchu
 • Uczenie komunikacji
 • Uczenie negocjacji i kompromisu
 • Doskonalenie widzenia przestrzennego
 • Ćwiczenie koncentracji
 • Rozwijanie zabawy symbolicznej
 • Doskonalenie umiejętność organizacji czasu i przestrzeni
 • Rozwijanie pomysłowości
 • Edukacja
 • Pobudzanie aktywności
 • Uczy swobodnego działania i ekspresji
 • Zaangażowanie w pracę i zabawę
 • Podniesienie pewności siebie
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
 • Rozwijanie umiejętności współtworzenia nowego
 • Zajęcia bez monotonii
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Konstruowanie według własnych pomysłów
 • Pedagogika „ku dziecku”
 • Możliwość samorealizacji
 • Pobudzanie i motywowanie dziecka
 • Integracja grupy
 • Poznawanie świata przez doświadczenie
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Ciekawe zajęcia
 • Możliwość eksperymentowania
 • Możliwość nauki przez zabawę
 • Rozwijanie małej motoryki
 • Rozwijanie samodzielności dzieci
 • Podążanie za dzieckiem
 • Nietłumienie spontaniczności
 • Rozwijanie potencjału artystycznego
 • Każde dziecko ma genialny pomysł
 • Uczenie współpracy= większy szacunek dla siebie i innych
 • Uczenie cierpliwości.

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 9 im. Jana Brzechwy
  w Chrzanowie, ul. Brzezina 14 ; 32-500 Chrzanów.
 2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail smolikodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
 • Zespół Ekonomiczo – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
 • Urząd Gminy Chrzanów,
 • Kuratorium Oświaty,
 • MEN
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.